Vaikuttavuusinvestoinnit hyvinvointitalouden kiihdyttäjänä

Hyvinvointitalous on nouseva ja sote-uudistukseenkin kytkeytyvä teema, joka liittyy laajempaan talouden uudistamista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Puheenvuoroissa peräänkuulutetaan talouden uudistamista suuntaan, joka muun muassa parantaisi ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia hyvinvointiin sekä kannustaisi ekologisesti kestävään elämään. Väitämme, että vaikuttavuusinvestointien avulla voidaan ottaa askeleita kohti näitä edellä mainittuja päämääriä tässä ja nyt.

Ikääntyvä väestö, terveyserojen kasvu, työn ja työelämän muutokset sekä ilmastonmuutokseen liittyvät ympäristöuhat ovat esimerkkejä muutoksista, jotka ravistelevat yhteiskuntaamme. Uudistumispaine on lisännyt myös keskustelua taloudesta, joka voisi toimia muutosvoimana kohti reilua ja kestävää tulevaisuutta.

Hyvinvointitalousajattelu korostaa hyvinvoinnin ja talouskasvun välistä yhteyttä. Tällä tarkoitetaan talouden ja hyvinvoinnin eri ulottuvuuksien keskinäisen vuorovaikutuksen analysointia, mittaamista ja kehittämistä. Loikka kohti hyvinvointitalouden ideaalia voi arvioiden mukaan edellyttää muun muassa ilmiöpohjaisempaa budjetointia, joka voisi lisätä hallintorajoja ylittävää yhteistyötä ja yhteiskunnallisten ilmiöiden kokonaisvaltaisempaa tarkastelua.

Hyvinvointitalouden vauhdittamiseen tarvitaan varmasti paljon analyyseja, tutkimustyötä ja yli hallintorajojen tapahtuvaa dialogia. Mutta myös uuden kokeilemista sekä tilan luomista uudenlaiselle, nykyisiä käytänteitä haastavalle tekemiselle. Tätä peilaten esimerkiksi valtionavustustoimintaa ollaankin uudistamassa kohti ilmiölähtöisempää suuntaa.

Vaikuttavuusinvestoinneilla voidaan käynnistää positiivinen kierre, joka vahvistaa hyvinvointitalouden tavoitteiden toteutumista

Hyvinvointitalouden vauhdittamisessa uskon vaikuttavuusinvestointien voivan toimia arvokkaana siltarakenteena. Rahoitusalan rooli ja merkitys yhteiskunnallisena uudistajana tulee entistä enemmän esille, josta osoituksena muun muassa ministeriöiden asettama vihreän siirtymän rahoituksen työryhmä, joka etsii keinoja edistää ilmasto- ja ympäristötavoitteita ja kestävää kasvua. Merkittävien sijoittajien kiinnostus tulevaisuusvastuun kantamiseen ja yhteiskunnallisen muutoksen tavoitteluun myös sijoituspäätösten kautta vahvistuu jatkuvasti. Se on myös järkevää: vaikuttavuutta eli yhteiskunnallista muutosta hakevat sijoitukset tukevat esimerkiksi vastuullisten markkinoiden kehittymistä ja siten parantavat ESG-sijoitusten menestymisen edellytyksiä.

Väitän, että parhaimmillaan ja fiksusti hyödynnettynä vaikuttavuusinvestoinneillla voidaan käynnistää positiivinen kierre, joka vahvistaa hyvinvointitalouden tavoitteiden toteutumista. Siksi minusta vaikuttavuusinvestoinnit ja näihin liittyvät tulosperusteiset kumppanuudet tulisi ottaa nykyistä vahvemmin muun muassa hyvinvointialueiden agendalla ja osaksi uudistumisen työkalupakkia. Vaikuttavuusinvestoimiseen liittyvää ymmärrystä tulee myös kehittää, jotta se on “hyvä renki” eikä “emäntä tai isäntä”.

Jos haluat lukea lisää pääoman uudistavasta voimasta, tutustu allekirjoittaneen ja Paavon blogisarjaan muutaman vuoden takaa. Linkit näihin löydät alta.

Ville

Uudistava pääoma, sijoittajat ja systeemiajattelu:

Osa 1/3: https://www.linkedin.com/pulse/uudistava-p%C3%A4%C3%A4oma-sijoittajat-ja-systeemiajattelu-osa-ville-koiste/

Osa 2/3: https://www.linkedin.com/pulse/uudistava-p%C3%A4%C3%A4oma-sijoittajat-ja-systeemiajattelu-osa-ville-koiste-1f/

Osa 3/3: https://www.linkedin.com/pulse/osa-33-uudistava-p%C3%A4%C3%A4oma-sijoittajat-ja-ville-koiste/