Digitaalisilla alustoilla kohti asiakaslähtöisyyttä ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä

Ihmisten tarpeisiin vastaamiseksi hyödynnetään paljon erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Esimerkiksi tulevien hyvinvointialueiden valmistelussa asiakaslähtöisyyttä pyritään kehittämään ja tähän pyritään keksimään erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Toisaalta jos mietitään ihmistä ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, tulee asioita katsoa laajemmasta näkökulmasta.  

Alusta-ajattelulla huomio hallintorajat ylittävään yhteistyöhön 

Stiglitzin (Stiglitz et al. 2009) kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallin mukaan ihmisen kokonaisvaltainen tarkastelu vaatisi kahdeksan eri näkökulman huomioimista: aineellisen elintason, terveyden, koulutuksen, henkilökohtaisen toiminnan ja työn, äänen yhteiskunnassa, sosiaalisten yhteyksien ja suhteiden, ympäristön sekä turvallisuuden tunteen. Tähän ei yksittäinen toimija pysty, jolloin eri toimijoiden välinen yhteistyö korostuu. Optimaalisessa tilanteessa näihin vastaamiseksi hyödynnettäisiin digitaalisia ratkaisuja, jotka yhdistäisivät eri toimijat ja palvelun osat siten, että ne olisivat asiakkaalle arvoa ja hyvinvointia tehokkaasti tuottavia palvelukokonaisuuksia. Tähän tilanteeseen päästäksemme tarvitsemme alusta-ajattelua.  

Alusta-ajattelussa keskiössä on alustan luominen eri toimijoille. Alusta mahdollistaa hallintorajat ylittävää yhteistyötä, jolla pyritään parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Asiakkaan tarpeisiin pyritään toki tälläkin hetkellä vastaamaan monipuolisesti. Haasteeksi on muodostunut se, että hallintolähtöisesti kehitetyt palvelut muodostavat yhteiskunnassamme tilkkutäkin, jolloin asiakkaan kokonaisvaltainen ja yksilöllinen tuki ei toteudu. Tähän ratkaisuksi olisi kehitettävä digitaalisia alustoja, jolloin olisi mahdollista yhdistää nämä monet eri toimijat ja edistää tarvelähtöisempää toimintaa. Alustan optimaalisen toiminnan kannalta on huomioitava, että ilman missiota ja mission mukaista toimintakulttuuria ei synny asiakkaille ja kaikille muille osapuolille arvoa luovaa alustatoimintaa eikä vaikuttavuutta. Siten oleellista on pohtia myös yhteistä missiota. 

Missioin ympärille rakennetut digitaaliset alustat vauhdittamassa alueen yhteistyötä 

Kumppanuusvalmius ja -halukkuus on myös oleellista. Alustojen ympärille rakentuvassa yhteistyössä tulisi pyrkiä jaettua arvoa luovaan toimintaan, jossa digitaalinen alusta toimii mahdollistavana rakenteena yhteistyön toteuttamiselle. Esimerkiksi hyvinvointialueiden valmistelussa on noussut tärkeänä asiana järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Toisaalta haasteena syntyvillä alueilla on se, että ei välttämättä edes tiedetä kaikkia alueen relevantteja toimijoita – tämä epätietoisuus koskettaa usein myös alueen asukkaita. 

Toimijaverkoston parempaan näkyvyyteen ja hyödynnettävyyteen liittyen yhtenä ratkaisuna toimisi digitaalisten alustojen rakentaminen. Esimerkiksi tietyn hyvinvointimission ympärille rakennetut digitaaliset tai toiminta-alustat voivat edistää koko alueen kattavaa ekosysteemiä sekä parantaa yleistä tietoisuutta alueen toimijoista ja siten näiden voimavaroista. Näin esimerkiksi hyvinvointialueen toive järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä voisi ottaa nopeampia askeleita kohti konkretiaa.  

Voiko alusta-ajattelu toimia ajurina vaikuttavampien palvelujen kehittämisessä? 

Alusta-ajattelu ja konkreettiset digitaaliset alustatkin ovat keskeisessä roolissa asiakaslähtöisyyden ja toimijoiden välisen yhteistyön edistämisessä. Alustojen avulla päästään myös lähelle paljon puhuttua palveluiden integraatiota. Alustojen missiolähtöisyys vahvistaisi puolestaan toiminnan tarvelähtöistä integraatiota sekä sektori- ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä. Näin ollen alusta-ajattelu voi parhaimmillaan merkittävä ajuri entistä vaikuttavampien palvelujen kehittämisessä.  

Seuraavassa uutiskirjeessämme tulemme puhumaan vielä tarkemmin digitalisaatiosta ja sen mahdollisuuksista. Mikäli aihe herätti kiinnostusta, uutiskirjeemme voi tilata tästä 

Darja Urvas 

Lähteet:  

Koiste, Ville. Verkostoituminen ja yhteistyö avainasemassa sote-uudistuksessa. Puheenvuoro. Sitra. verkostoituminen_ville-koiste-sitra.pdf (hyvahanke.fi) 

Pöyry-Lassila, P. (2017) Palveluiden yhteiskehittäminen ja yhteistuottaminen. Teoksessa Soile Pohjonen, Marika Noso (toim.) Kansalainen keskiöön! Näkökulmia sote-uudistukseen. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisujen sarja, 2, 25-31. 

Sneck, Timo & Kopponen, Aleksi & Villman, Tero (2020) Ihmiskeskeiset ja innovatiiviset julkiset palvelut. Futura 4/2020. Futura_4_2020-verkkoon.pdf (tutuseura.fi) 

Kuva: Unsplash