Ihmislähtöinen ja jaettuun arvoon keskittyvä yhdessä kehittäminen varmistaa tavoitellun muutoksen ja vaikuttavuuden
Human hands overlapping each other

Kehittämisellä pyritään aina muutokseen. Kun organisaatioissa uudistetaan strategiaa, kehitetään uusia palveluita tai muotoillaan uusia toimintamalleja, tavoitteena on synnyttää uutta arvoa yhteiskunnalle, organisaatiolle tai ihmisille – asukkaille, asiakkaille, työntekijöille tai sidosryhmille. Yhdessä kehittäminen varmistaa tavoitellun muutoksen toteuttamisen: se on keino ihmislähtöisen ajattelun vahvistamiseen, jaetun arvon varmistamiseen sekä kehittämisen vaikuttavuuden varmistamiseen.

Yhteinen tavoite kehittämisen lähtökohtana

Kaiken kehittämistyön tulisi aina lähteä liikkeelle yhteisestä tavoitteesta – mikä on se positiivinen muutos tai lisäarvo, jonka haluamme kehittämisen tuloksena saavuttaa. Tavoitteen asettamisessa jaetun arvon tunnistaminen on keskeistä, jotta sekä kehittämisessä mukana olevat että muutokseen kytkeytyvät tahot kokevat kehittämisen relevanttina ja kykenevät myös sitoutumaan sen juurruttamiseen.

Vaikka ihmislähtöinen ajattelu onkin jo nykypäivää suurimmassa osassa organisaatioiden kehittämistä, on keskeistä jaetun arvon näkökulmasta pohtia myös yksittäistä ihmistä tai organisaatiota laajemmin yhteiskunnan tarpeiden täyttymistä. Ihmislähtöisten menetelmien lisäksi systeemisen tarkastelun ja tulevaisuusmuotoilun menetelmiä hyödyntämällä voidaan hahmottaa sekä yhteiskuntaa, organisaatioita ja ihmisten elämää koskettavia ilmiöitä laajasti, huomioiden jatkuvasti muuttuva maailma sekä yhteiskuntamme ja planeettamme kantokyvyn reunaehdot.

Jaettu arvo tukee muutoksen juurruttamista

Erityisesti kehittämisen vaikuttavuuden näkökulmasta ihmislähtöinen ja jaettuun arvoon kytkeytyvä kehittäminen on keskeistä. Kehitettävään kokonaisuuteen liittyy aina toimintaympäristöstä kumpuavia rakenteita, reunaehtoja sekä piilossa olevia asenteita, valtasuhteita ja arvoja, jotka voivat estää muuten onnistuneen kehittämisen tuotoksena syntyneen ratkaisun juurruttamisen osaksi toimintaa. Näiden rakenteiden ja reunaehtojen ymmärtäminen sekä keskeisten henkilöiden kuuleminen ja mukaan ottaminen heti työskentelyn alussa tukee sellaisen ratkaisun muotoilua, johon kaikki toimijat voivat sitoutua.

Jaettuun arvoon kytkeytyvä kehittäminen tukee myös avoimuuden ja luottamuksen rakentumista laajasti kehitettävän kokonaisuuden ympärille. Kehitettävästä prosessista, sen tavoitteista ja vaiheista kertominen mahdollisimman laajasti – jopa julkisesti – tukee luottamuksen ja ymmärryksen lisääntymistä: miksi teemme, mitä teemme ja keitä tekemiseen osallistuu.

Kun mahdollisimman laajalla, kehitettävään ratkaisuun kytkeytyvällä toimijajoukolla on ymmärrys käynnissä olevasta tavoitteista ja prosessista, voidaan jo kehittämistyön aikana luoda innostusta ja motivaatiota tulevaan muutokseen, jota ratkaisun juurruttaminen vaatii. Tämä auttaa toimijoita myös kytkeytymään yhteiseen tavoitteeseen ja hahmottamaan kehitettävän kokonaisuuden pitkäkestoisia hyötyjä itselle ja omalle organisaatiolle.

Ihmislähtöinen ja jaettuun arvoon kytkeytyvä kehittäminen on osa toimintatapaamme kaikissa projekteissamme. Haluamme varmistaa, että kehittäminen tukee positiivista, toimijoiden tavoittelevaa muutosta ja vaikuttavuutta. Tulemme kertomaan tästä aiheesta lisää seuraavassa uutiskirjeessämme. Mikäli et tilaa vielä uutiskirjettämme, voit tilata sen tästä.