Etsivä ja jalkautuva tiedonkeruu on demokratian ytimessä

Me Gesund Partnersilla koemme tärkeäksi mahdollistaa laajaa ja yhdenvertaista osallistumista kehittämiseen tai näkökulmien kertomiseen. Tässä blogissa Gesund Partnersin konsultti Heta Siranko avaa näkemyksiään etsivästä ja ihmisten pariin jalkautuvasta tiedonkeruun mallista erään projektimme aikana kertyneiden kokemusten tiimoilta.

Syvällinen ymmärrys ja osallisuuden edistäminen ovat etsivän työn tuottamia helmiä

Etsivää työtä tiedonkeruun menetelmänä voidaan hyödyntää monenlaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä. Tutkijalle menetelmä on mielenkiintoinen ja monipuolinen, jota suosittelen etenkin yhteiskunnallisen kehittämisen kontekstissa.

Lähdekirjallisuuden lisäksi ihmisiä voi kuulla eri tavoin esimerkiksi työpajoissa osallistaen, verkkokyselyjen kautta tai haastattelemalla. Haastattelumenetelmillä voidaan saada erityisesti syventävää tietoa esimerkiksi ihmisten kokemuksista ja ajatuksista tutkimusaiheen ympärillä. Edellä mainittuja menetelmiä täydentävä etsivä työ mahdollistaa laajemman ja syvällisemmän käsityksen tutkittavasta aiheesta ja ilmiöstä.

Etsivässä työssä jalkaudutaan ihmisten pariin eli mennään sinne, missä ihmiset ovat. Tutkimusaiheesta ja tavoitelluista kohderyhmistä riippuen kohtaamisten paikka voi vaihdella organisaatioiden ja muiden yhteisöjen toimitiloista kadunvarsiin tai puiston penkkeihin.

Jalkautuvassa työssä vuorovaikutustaidoilla ja kulttuurisensitiivisellä kohtaamisella on suuri merkitys. On tärkeää lähestyä ihmisiä avoimin mielin, ystävällisesti ja luottamusta herättäen sekä sen myös ansaiten.

Osallistuminen ei saa jäädä vain aktiivisten ja hyväosaisten etuoikeudeksi

Jalkautuva työ mahdollistaa osallisuuden myös heille, joita erilaiset paneelit ja digitaaliset kyselyt eivät tavoita. Demokratian nimissä on tärkeää mahdollistaa kaikkien äänen kuuluminen, toki aina toiminnan lähtökohdat, esimerkiksi aikataulu ja resurssit sekä tutkimusaihe huomioiden.

Erityisesti kunhalutaan tavoittaa mahdollisimman monimuotoinen vastaajajoukko, jalkautuminen erilaisiin ympäristöihin ja yhteisöihin on oiva keino.  Fyysinen läsnä oleminen mahdollistaa vuorovaikutuksen ja suoran havainnoinnin, mikä voi kertoa tutkijalle enemmän kuin esimerkiksi pelkät kirjalliset vastaukset. Erityisesti herkemmissä ja arkaluonteisimmissa aiheissa kohtaaminen voi vähentää myös epäluuloja ja epäluottamusta tutkimusta tai sitä tekeviä tutkijoita kohtaan.

Haluamme Gesund Partnersilla edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Olemme siksi hyödyntäneet etsivää työtä esimerkiksi yhteiskunnallisen viestinnän projekteissa ja erilaisissa selvityksissä. On näyttöä siitä, että edistämällä ihmisten osallisuuden kokemusta voidaan lisätä myös ihmisten halua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Koemme, että kuulemalla myös yhteiskunnan ”hiljaisia” edistämme kaikille reilua ja inhimillistä yhteiskuntaa.

Heta Siranko, terveyden edistämisen konsultti Gesund Partnersilla