Case Siun sote: Uusi taloussosiaalityön tiimi tarjoaa keskitetysti tukea talouskysymyksissä koko Siun soten alueella

Siun soten työikäisten sosiaalipalveluissa aloitti 1.5.23 uusi taloussosiaalityön tiimi, jonka työn keskiössä on asiakkaiden talousneuvonta ja taloudellisten haasteiden ennaltaehkäisy. Tiimi tarjoaa asiakkaille laadukasta palvelua talouskysymyksissä koko Siun soten alueella. Uusi tiimirakenne, sen toimintamalli ja palveluprosessit muotoiltiin keväällä 2023 yhdessä henkilöstön kanssa ja kehittämisessä hyödynnettiin monipuolisesti yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä. Siun soten kumppanina kehittämistyössä toimi Gesund Partners.

Taloussosiaalityön kehittäminen pohjautui arjen tarpeisiin ja kentältä nousseisiin havaintoihin

Siun sotessa tunnistettiin tarve keskittää taloussosiaalityön käytännöt ja osaaminen. Taloussosiaalityön osalta oli tarkoitus perustaa keskitetty malli/tiimi työikäisten palveluihin, jossa keskitytään taloussosiaalityön erityiskysymyksiin vahvemmin kuin muussa sosiaalityössä. Taloussosiaalityötä oli aiemmin Siun sotessa toteutettu osana perustyötä ja se oli vienyt suuren osan työajasta ja prosessimaisempaan työskentelyyn nähtiin olevan vaihtelevasti aikaa. Työkäytännöissä oli myös eroja paikkakunnittain. Uutta keskitettyä toimintamallia lähdettiin rakentamaan kentän tarpeiden pohjalta ja se linkitettiin vahvasti Tulevaisuuden sotekeskus-hankeen taloussosiaalityön hankeosioon. Hankesuunnitelman mukaisesti hanketavoitteena oli vahvistaa taloussosiaalityön kokonaisuutta toteuttamalla keskitetty toimintamalli, jossa toimeentulotukeen ja talousasioihin liittyvät tehtävät, menetelmät ja osaaminen keskitetään. Tavoitteena on ollut myös ottaa käyttöön sosiaalinen luototus.

Kehittämistyö aloitettiin taloussosiaalityön nykytilan kartoituksella syksyllä 2022, jolloin toteutettiin myös haastattelukierros muualla Suomessa, kartoittaen taloussosiaalityön ja sosiaalisen luototuksen malleja ja prosesseja niillä paikkakunnilla, joissa ne olivat jo käytössä. Tulevaisuuden sotekeskus-hankeen projektisuunnittelijat Noora Nevalainen ja Miia-Maria Kinnunen kiersivät haastattelemassa työikäistenpalveluiden työntekijöitä. Haastattelukierroksella haastateltiin työntekijöitä jokaiselta paikkakunnalta, minkä lisäksi koko työikäistenpalveluiden henkilöstölle lähetettiin taloussosiaalityön kysely. Kyselyyn vastasi 21 ja haastatteluihin osallistui 18 työntekijää eri ammattiryhmistä (sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, palvelusihteerit).

Yli puolet kyselyn vastaajista koki, että tarvitaan yhtenäisen linjan selkeyttämistä taloussosiaalityössä ja haastattelujen mukaan taloussosiaalityössä oli alueiden välisiä eroja toimintatavoissa. ​Asiakkaiden koettiin tarvitsevan paljon konkreettista ohjausta talousasioissa, mutta monet kokivat aikaa asiakkaiden talousasioihin keskittymiseen olevan liian vähän. Talousasiat nousevat työssä usein esiin ja niitä hoidetaan muun asian ohessa. Suurin osa vastaajista koki myös, ettei nykyinen palvelujärjestelmä vastaa asiakkaiden palvelutarpeisiin taloussosiaalityön näkökulmasta. ​ Lähes kaikki kyselyyn vastanneet toivoivat lisäkoulutusta taloussosiaalityöstä, sen toteuttamisesta sekä taloussosiaalityön työkaluista ja menetelmistä.

Kehittämistyö toteutettiin palvelumuotoilun menetelmin yhdessä työntekijöiden kanssa ja asiakasnäkökulmasta käsin

Taloussosiaalityön nykytilan kartoitus toimi pohjana uuden taloussosiaalityön tiimirakenteen, taloussosiaalityön keskitetyn toimintamallin sekä palveluprosessien muotoilussa. Kehittämistyöhön haluttiin mukaan sekä henkilöstä että esihenkilöitä, asiakasnäkökulmaa unohtamatta, joten projekti toteutettiin palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Palvelumuotoiluprojekti toteutettiin tammi-maaliskuussa 2023 ja projekti koostui seitsemästä työpajasta, joihin osallistui sekä aikuissosiaalityön johtoa ja esihenkilöitä että uuden, perustettavan taloussosiaalityön tiimin työntekijät ja muita sosiaalityön ammattilaisia Siun sotesta.

Projektin alussa luotiin yhteinen näkemys ja visio taloussosiaalityön kokonaisuudesta sekä kuvaus uudesta, keskitetystä toimintamallista ja tiimin keskeisistä yhdyspinnoista. Palvelumuotoilun keinoin tarkennettiin uuden tiimin tavoitteita, työnkuvia ja roolituksia sekä työn tekemisen tapoja, menetelmiä ja taloussosiaalityön työkaluja.

Nykytilankuvauksen ja uuden toimintamallin tavoitteiden pohjalta palvelumuotoilussa kiinnitettiin huomiota asiakkaan palveluprosessiin ja palveluprosessien kuvaamiseen. Nykytilaselvityksen pohjalta tehtiin mm. taloussosiaalityön asiakaspersoonat, joiden kautta tuotiin asiakasnäkökulma mukaan kehittämistyöhön. Asiakaspersoonia voidaan hyödyntää kehittämistyössä myös jatkossa. Asiakasnäkökulmasta työpajoissa tarkasteltiin lisäksi ennaltaehkäisevän työotteen merkitystä asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien tai näiden pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi sekä palveluprosessin sujuvuuden ja laadun takaamiseksi.

Persoonien lisäksi projektissa muotoiltiin palveluprosessit tiimin keskeisistä palveluista sekä yhteismuotoiltiin myös täysin uuden palvelun, sosiaalisen luototuksen, palveluprosessi. Sosiaalinen luototus on hyvinvointialueen myöntämä luotto henkilöille, jotka eivät pysty saamaan pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa takia kohtuuehtoista luottoa, mutta jotka pystyvät suoriutumaan luoton takaisinmaksusta.

Uusi tiimimalli vahvistaa taloussosiaalityön laatua Siun soten alueella

Projektissa vahvistettiin työntekijöiden osaamista taloussosiaalityön menetelmistä ja prosessimaisesta työskentelytavasta. Projektin aikana tutustuttiin osallistujille uusiin taloussosiaalityön menetelmiin, erityisesti rahapeliongelman vuoksi talous- tai velkavaikeuksissa olevien asiakkaiden tukemiseen kehitettyihin menetelmiin sekä raha-asioiden puheeksiotossa hyödynnettäviin tarinallisiin menetelmiin. Taloussosiaalityön menetelmäosaamisen vahvistaminen jatkuu syksyn 2023 aikana Takuusäätiön järjestämän koulutuksen merkeissä.

Työskentelyn lopputuotoksena luotiin toimintamallien ja prosessien lisäksi yhteinen tiekartta taloussosiaalityön tiimin käynnistymisen tueksi. Palvelumuotoiluprosessi on valmistunut maaliskuussa, ja Siun sotella on nyt uusi keskitetty toimintamalli taloussosiaalityön toteuttamiseksi. Taloustiimin toiminta alkoi toukokuussa 2023 ja uuden tiimin työssä korostuu vahva yhteistyö alueellisen sosiaalityön kanssa. Uuden toimintamallin tarkoituksena on keskittää taloussosiaalityön osaaminen, tehtävät ja menetelmät. Ennaltaehkäisevä näkökulma kulkee kehittämisessä koko ajan mukana, ja uutta toimintamallia muodostaessa onkin hyvä hetki pysähtyä miettimään, kuinka painopistettä voitaisiin siirtää yhä enemmän ennaltaehkäisevään työhön.

Taloustiimiin voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisen ajanvarauksen kautta. Tiimillä on Pohjois-Karjalan alueen asukkaille ja muualta tuleville Siun soten asiakkaille selkeä viesti: ”Olethan yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos raha-asioiden hoito mietityttää ja kaipaisit tukea niiden läpikäymiseen.”

Kirjoittajat:

Sanni Julkunen, konsultti, Gesund Partners Oy

Noora Nevalainen, projektisuunnittelija, Tulevaisuuden sotekeskus -hanke, Siun sote

Miia-Maria Kinnunen, projektisuunnittelija, Tulevaisuuden sotekeskus-hanke, Siun sote