Gesund illustration meet in cafe

Strategiatyö

Perinteinen strategiatyö on tullut tiensä päähän. Yhteiskunnalle relevantti ja laaja-alaista hyvinvointia luova liiketoiminta edellyttää ketterää toimintaa verkostoissa.
Erityisosaamisemme elävän strategian muotoilijoina kattaa muun muassa seuraavat osa-alueet:
Vaikuttavuus- ja tulosperusteisen kulttuurin vahvistaminen

Vaikuttavuus- ja tulosperusteinen kulttuurin edistää itseohjautuvuutta toiminnan eri tasoilla, nopeuttaen myös oppimista. Monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen ja muuttuva toimintaympäristö korostavat ekosysteemien sekä innovatiivisten kumppanuuksien tärkeyttä.

Resurssiviisas kulttuurityö on pieniä ja johdonmukaisia tekoja sekä valintoja, joilla organisaation arvot ja periaatteet tuodaan näkyviksi - niin sisäisesti kuin sidosryhmille. Onnistuminen edellyttää myös muutosviestintää ja rohkaisevaa tarinankerrontaa.

Tulevaisuusorientoituneen strategian muotoilu

Tulevaisuuden kautta kehittäen ja muutoksia ennakoiden varmistetaan ratkaisujen kestävyyttä yli ajan. Parhaimmillaan tulevaisuuteen ei vain reagoida, vaan sitä myös aktiivisesti muotoillaan.

Vaikuttavien valintojen varmistamiseksi päätöksenteossa tulee hyödyntää sekä käyttäjä- ettö systeeminäkökulmaa. Näin voidaan tunnistaa tavoitellun lopputuleman kannalta suurimmat vipuvaikutuksen mahdollisuudet - niin sanotut "sensitiiviset interventiopisteet", joihin panostukset tulisi kohdentaa.

Tavoitelähtöiset johtamisprosessit

Uudistaminen tulee tehdä kurinalaisesti asteittaisena prosessina ja valituista ilmiöistä / haasteista aloittaen – mutta aina päämäärätietoisesti kohti visiota edeten ja sitä tavoitellen. Toimeenpanossa tukee tavoitejohtaminen ja esim. OKR-mallin hyödyntäminen.

Ketterän kehittämisen ja kokeilukulttuurin soveltaminen

Kokeilukulttuuri nopeuttaa uuden tiedon luomista ja tukee siten esimerkiksi kontekstin kannalta optimaalisimman toiminnan muotoilemista. Kokeiluilla voidaan hallita myös uudistumiseen liittyviä riskejä.

ESIMERKKI TARJOAMASTAMME TUESTA

Johdon sparraus ja mentorointi

Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat tukea ja sparrausta organisaation kehittämisen monenlaisiin agendoihin. Osaajamme ovat arvostettuja ja näkemyksellisiä asiantuntijoita erityisesti teemoissa kuten innovaatiotoiminta, osallistava kehittäminen, ekosysteemien ja verkostojen johtaminen, tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet ja esimerkiksi synteettinen data.

Kokemuksemme pohjalta voimme auttaa asiakasorganisaatiomme johtoa tunnistamaan oleellisimmat kehityssuunnat sekä mahdollisuudet ja toisaalta välttämään virheitä, joita mahdollisesti muualla on tehty. Tuntien myymisen sijaan tavoitteenamme on vahvistaa asiakkaan omien ammattilaisten menestymisen edellytyksiä.

Esimerkkitoteutus: Johdon etäsparraus -palveluna 1500 €/kk, sisältäen neljä tuntia asiantuntijoidemme sparrausaikaa per kuukausi ennalta sovituista teemoista (esim. 4 x tunnin täsmävalmennuksia eri henkilöiden kanssa tai ryhmävalmennuksena á 2-4 h).

Strategiatyön palvelumme

Strategiatyö

Olemme erikoistuneet tulos- ja vaikuttavuusperusteiseen strategiatyöhön. Olemme laatineet niin kotimaisille kuin kansainvälisille asiakkaillemme esimerkiksi ekosysteemi- ja liiketoimintastrategioita sekä vaikuttavuusinvestointeihin liittyviä kuumppanuuskonsepteja.

Analyysit ja tutkimukset

Meillä on kokemusta erilaisten nykytila- ja markkina-analyysien sekä muun muassa kansallisten vaikutusarviointien toteuttamisestaa. Hyödynnämme tutkimustyössä numeeristen analyysien lisäksi laadullisia ja osallistavia menetelmiä.

Valmennukset ja koulutukset

Viime vuosina olemme toteuttaneet sekä johdon valmennuksia että suunnitelleet räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia - esimerkkinä vaikkapa kaikille avoin ja maksuton RethinkingHealth -verkkokurssi vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta.

Ekosysteemikehitys

Tarjoamme tukea ekosysteemien kehittämiseen aina markkina- ja kumppanikartoituksesta yhteistyön rakentamiseen ja yhteisen tarjooman konseptointiin saakka. Konkreettisena esimerkkinä vaikuttavuusinvestoinneilla rahoitettavat väestöterveysohjelmat, kuten Sydänohjelma Polku - sekundaaripreventio-ohjelma sydänpotilaille.

In residence -mallit

Strategia- ja transformaatiotyön osaajamme voivat toimia asiakkaidemme tiimien osana esimerkiksi osa-aikaisesti tietyn ajanjakson. Näistä esimerkkinä mm. PMO-roolit uudistumisen tukena tai esimerkiksi 'innovaatio- ja kehitystiimi -palveluna' kaltaiset toteutukset.

Tavoitejohtamisen prosessien räätälöinti

Autamme asiakasorganisaatioitamme sekä monitoimijahankkeita toiminnnan tuloksellisuuden vahvistamisessa, räätälöimällä tarkoituksenmukaisia tavoitejohtamisen malleja (OKR). OKR-valmentajamme tukevat tavoitelähtöisen johtamisprosessin hallitussa ja vaiheistetussa käyttöönotossa.

ESIMERKKI ERITYISOSAAMISESTAMME

Palvelutuotannon ja ekosysteemin verkosto-ohjaus

Tiimimme on erikoistunut ekosysteemien sekä esimerkiksi SOTE- ja HYTE-toiminnan verkosto-ohjaukseen. Verkosto-ohjauksessa korostuu mahdollistava ohjaus eli näkemyksellinen johtaminen, tiedonjako, verkottaminen ja toimijoiden välisen tavoitteellisen yhteistyön fasilitointi. Kaikki tämä edellyttää kyvykkyyttä yhteistyön orkestroijana toimimiseen.

Verkosto-ohjauksen ytimessä on virallisen vallan sijaan piilevämpi vaikutusvalta. Vaikutusvalta edellyttää jatkuvaa vuorovaikutuksen prosessia, jonka kautta rakennetaan sidosryhmien välistä luottamusta, sitoutetaan yhteisiin päämääriin sekä jatkuvasti luodaan ja tarkennetaan yhteisten päämäärien edellyttämiä tavoitteita, mittareita ja toimenpiteitä.

KIINNOSTAAKO KUULLA LISÄÄ?

Strategiatyö

Paavo voi kertoa tarkemmin strategiatarjoomastamme sekä aikaisemmista asiakasprojekteistamme. Ole yhteydessä ja varaa aika yhteiselle juttutuokiolle!