ImpactInvesting

Pohjois-Savoon kehittyvän ekosysteemin tavoitteena parempi muistiterveys ja kestävämpi sote

Suomessa on keskusteltu muutamia vuosikymmeniä siitä, miten pääosin julkisesti rahoitetusta tutkimuksesta jalostuisi julkaisujen lisäksi kasvua ja elinvoimaa lisääviä innovatiivisia ratkaisuja. Tässä blogissa tuon esiin erilaisen kulman tutkimukseen liittyvästä taloudellisesta potentiaalista: väestöterveyteen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen liittyvät hyödyt. Taloudellisilla mittareilla kyse on miljardiluokan haasteesta ja mahdollisuudesta ikääntyvän väestön palvelutarpeessa. Kaikille meille tärkeää elämänlaatua olisi tarjolla roppakaupalla tavoiteltavien […]

Vaikuttavuusinvestoinnit osana hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta

Voisivatko vaikuttavuusinvestoinnit tarjota sekä pikaista apua akuuttiin sote-palveluiden kriisiin ja resurssivajeeseen että vauhdittaa hyvinvointialueiden innovointia ja pidemmän tähtäimen uudistumisenkin tavoitteita? Näin uskoo Gesund Partnersin vanhempi neuvonantaja Roland Möller, joka oheisessa blogissaan avaa ajatuksiaan vaikuttavuusinvestoimisen potentiaalista sote-palveluiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tukena. Hyvinvointiyhteiskunta Suomessa ja myös laajemmin Euroopassa on lähestymässä kriisiä - ja osittain on jo kriisissä. Negatiivisia […]
spark

Miten vaikuttavuusinvestointi näyttäytyy sote-ammattilaisen silmin?  

Vaikuttavuusinvestoimisella (engl. impact investing) tarkoitetaan sijoitusstrategiaa, jossa taloudellisen tuoton lisäksi tavoitellaan tarkoituksellisia ja mitattavissa olevia positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Vaikuttavuusinvestoiminen näyttäytyy itselleni työkaluna, jonka avulla kyetään madaltamaan sektoreiden välisiä raja-aitoja sekä sitouttamaan laajalti yhteiskunnan eri toimijoita kohti vaikuttavampia yhteiskunnallisia toimia sivuuttamatta taloudellista tuottoa. Käsitetasolla vaikuttavuusinvestoimisen pääasiallinen idea on helpohkoa ymmärtää. Tämä ei kuitenkaan takaa, että konkreettisena […]

Vaikuttavuusinvestoinnit hyvinvointitalouden kiihdyttäjänä

Hyvinvointitalous on nouseva ja sote-uudistukseenkin kytkeytyvä teema, joka liittyy laajempaan talouden uudistamista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Puheenvuoroissa peräänkuulutetaan talouden uudistamista suuntaan, joka muun muassa parantaisi ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia hyvinvointiin sekä kannustaisi ekologisesti kestävään elämään. Väitämme, että vaikuttavuusinvestointien avulla voidaan ottaa askeleita kohti näitä edellä mainittuja päämääriä tässä ja nyt. Ikääntyvä väestö, terveyserojen kasvu, työn ja työelämän […]

Sijoittajat mukaan ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia

Aiemmassa blogissani keskustelin vaikuttavuusinvestoimisesta (impact investing) uutena tapana ratkaista terveydenhuollon rahoitusongelmia ja edistää väestöterveyttä. Lupasin seuraavaksi käsitellä vaikuttavuusinvestoimista sijoittajan näkökulmasta, jolloin voidaan puhua vaikuttavuussijoittamisesta. Tämä keskustelu sopii yhtä hyvin niin terveydenhuoltoon, sosiaalisiin ongelmiin, kiertotalouteen kuin ympäristönsuojeluun liittyviin vaikuttavuusinvestointihankkeisiin. Tarkoitan tässä tarkastelussa vaikuttavuussijoittamisella hankkeita, joissa sijoittajan saama tuotto on sidottu suoraan hankkeiden mitattavissa olevaan yhteiskunnalliseen vaikutukseen. […]

Vaikuttavuusinvestoinneilla parempaa väestöterveyttä

Tilannekuva: Suomen julkinen talous on kriisissä Koronakriisin vuoksi kuluva vuosi on Suomen talouskehityksen kannalta yksi heikoimmista vuosikymmeniin. Valtiovarainministeriö ennusti viime viikolla Suomen bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna 4,5%. On pysäyttävää huomata, että näin heikkoa Suomen talouskasvu ei ole ollut viimeisen 50 vuoden aikana kuin suuren laman alkuvaiheessa vuonna 1991 ja globaalin finanssikriisin iskiessä voimalla vuonna 2009. […]