vaikuttavuusinvestoiminen
Seinään maalattu punainen sydän

Sosiaaliset innovaatiot ratkaisuna yhteiskunnan kiperimpiin haasteisiin – kolme toimenpidesuositusta

Diakonissalaitos ja Gesund Partners ovat aloittaneet yhteistyön, joka keskittyy sosiaalisten innovaatioiden ja niiden käyttöönoton vauhdittamiseen. Tässä blogissa Gesund Partnersin Ville Koiste avaa ajatuksiaan liittyen sosiaalisten innovaatioiden ajankohtaisuuteen sekä tarjoaa konkreettisia keinoja, joilla yhteiskunta voisi tarttua niissä piilevään potentiaaliin. Mikä ihmeen sosiaalinen innovaatio? Sosiaalinen innovaatio on uusi tuote, palvelu, organisaatio- tai esimerkiksi liiketoimintamalli, jolla ratkotaan sosiaalisia […]

Yhteistyössä hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon eteen

Gesund Partners muutti 2.5. Alppikortteliin Diakonissalaitoksen tiloihin. Ajatus tiiviistä ja uudenmuotoisesta yhteiskehittämisestä on kypsynyt jo jonkin aikaa, ja nyt otettiin iso askel kohti konkretiaa. Yhteistyön tarkoituksena on vauhdittaa sosiaalisten innovaatioiden syntymistä Diakonissalaitoksen ja Gesund Partnersin missioiden mukaisesti. 155-vuotias Diakonissalaitos tekee työtä sen puolesta, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä. Nelivuotiaan Gesund Partnersin missiona on rakentaa kestävää […]

Pohjois-Savoon kehittyvän ekosysteemin tavoitteena parempi muistiterveys ja kestävämpi sote

Suomessa on keskusteltu muutamia vuosikymmeniä siitä, miten pääosin julkisesti rahoitetusta tutkimuksesta jalostuisi julkaisujen lisäksi kasvua ja elinvoimaa lisääviä innovatiivisia ratkaisuja. Tässä blogissa tuon esiin erilaisen kulman tutkimukseen liittyvästä taloudellisesta potentiaalista: väestöterveyteen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen liittyvät hyödyt. Taloudellisilla mittareilla kyse on miljardiluokan haasteesta ja mahdollisuudesta ikääntyvän väestön palvelutarpeessa. Kaikille meille tärkeää elämänlaatua olisi tarjolla roppakaupalla tavoiteltavien […]

Vaikuttavuusinvestoinnit osana hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta

Voisivatko vaikuttavuusinvestoinnit tarjota sekä pikaista apua akuuttiin sote-palveluiden kriisiin ja resurssivajeeseen että vauhdittaa hyvinvointialueiden innovointia ja pidemmän tähtäimen uudistumisenkin tavoitteita? Näin uskoo Gesund Partnersin vanhempi neuvonantaja Roland Möller, joka oheisessa blogissaan avaa ajatuksiaan vaikuttavuusinvestoimisen potentiaalista sote-palveluiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tukena. Hyvinvointiyhteiskunta Suomessa ja myös laajemmin Euroopassa on lähestymässä kriisiä - ja osittain on jo kriisissä. Negatiivisia […]
spark

Miten vaikuttavuusinvestointi näyttäytyy sote-ammattilaisen silmin?  

Vaikuttavuusinvestoimisella (engl. impact investing) tarkoitetaan sijoitusstrategiaa, jossa taloudellisen tuoton lisäksi tavoitellaan tarkoituksellisia ja mitattavissa olevia positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Vaikuttavuusinvestoiminen näyttäytyy itselleni työkaluna, jonka avulla kyetään madaltamaan sektoreiden välisiä raja-aitoja sekä sitouttamaan laajalti yhteiskunnan eri toimijoita kohti vaikuttavampia yhteiskunnallisia toimia sivuuttamatta taloudellista tuottoa. Käsitetasolla vaikuttavuusinvestoimisen pääasiallinen idea on helpohkoa ymmärtää. Tämä ei kuitenkaan takaa, että konkreettisena […]

GP:n tiimi vahvistuu

Gesund Partnersin projekteissa vaikuttavuusinvestoinnit ja yleisesti tulosperusteinen rahoitus on ollut alusta alkaen tärkeä teema. Jotta hyvinvointipalveluille ja uusille innovaatioille syntyisi markkina, pitää vaikuttavuutta analysoida ja palveluiden rahoitus pyrkiä sitomaan todennettuihin hyötyihin. Näin toimimalla saadaan uudet innovaatiot käyttöön ja varmistettua rahoitus myös ennaltaehkäiseville palveluille. Mm. näiden teemojen parissa Gesund Partnersilla aloittaa täsmätukea tarjoavana neuvonantajana Roland Möller […]

Vaikuttava innovaatiojohtaminen on kurinalaista ja riittävän rohkeaa

Innovaatioihin yhdistetään usein termejä kuten idea, inspiraatio tai innostus. Kaikki nuo sopivat hyvin innovaatioihin ja innovointiin, mutta antavat vain rajallisen käsityksen siitä, miten kurinalaista ja systemaattista työtä vaikuttava innovaatiojohtaminen todellisuudessa on. Johtamisesta puhutaan usein sekä johtajuuden (eng. leadership) että johtamisen (management) näkökulmista. Joskus nämä termit sekoittuvat, joskus taas näiden ero ei ole aivan selkeä. Yksinkertaistetusti […]

Vaikuttavuusinvestoinnit hyvinvointitalouden kiihdyttäjänä

Hyvinvointitalous on nouseva ja sote-uudistukseenkin kytkeytyvä teema, joka liittyy laajempaan talouden uudistamista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Puheenvuoroissa peräänkuulutetaan talouden uudistamista suuntaan, joka muun muassa parantaisi ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia hyvinvointiin sekä kannustaisi ekologisesti kestävään elämään. Väitämme, että vaikuttavuusinvestointien avulla voidaan ottaa askeleita kohti näitä edellä mainittuja päämääriä tässä ja nyt. Ikääntyvä väestö, terveyserojen kasvu, työn ja työelämän […]

Tulosperusteisilla kumppanuuksilla ja vaikuttavuusinvestoinneilla ennaltaehkäiseviä palveluja ikäihmisille

Apotti on käynnistänyt Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoittaman projektin, jossa selvitetään, miten kaupungin hyvinvointihaasteiden ratkomisessa voisi hyödyntää vaikuttavuusinvestointeja sekä tulosperusteisia kumppanuuksia. Projektissa keskitytään erityisesti rakenteisiin, jotka luovat puitteet tarvelähtöisille, ennaltaehkäiseville ja ikäihmisiä voimaannuttaville palveluille. Apotin kumppanina projektissa toimii Gesund Partners. Vaikuttavuusinvestoinneilla kestävää kasvua ja lisäpanostuksia ennaltaehkäisyyn Koska parhaillaan käynnissä oleva ikäihmisten palveluihin liittyvä projektimme keskittyy erityisesti […]

Vaikuttavuusinvestoiminen ratkaisuna elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn

Sukellan tässä blogissa elintapasairauksien ennaltaehkäisyn maailmaan vaikuttavuusinvestoimisen keinoin. Tarkastelen minkälaisia terveysvaikutuksia tavoittelevia tulosperusteisia rahoitussopimuksia, eli Health Impact Bondeja (HIB), maailmalta löytyy. Aihe on minulle läheinen, kirjoitan siitä paraikaa gradua Turun kauppakorkeakouluun. Mikäli aihepiiri kiinnostaa, niin suosittelen lukemaan myös kollegani Anssin blogi-tekstit ('Vaikuttavuusinvestoinneilla parempaa väestöterveyttä' ja 'Sijoittajat mukaan ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia') vaikuttavuusinvestoimisen perusperiaatteista. Hyvinvoiva ja terve […]
  • 1
  • 2